Dret civil

El Dret per excel·lència. D’arrel romana, ha anat evolucionant durant mil·lennis, tenint la nostra comunitat autònoma la seva pròpia Compilació foral.

És el Dret que tracta sobre la persona; les relacions familiars; els contractes; les propietats i possessions; la successió i herència.

Els nostres serveis inclouen:

Contractes. Redacció, modificació i interpretació de contractes:

• Compravenda.
• Arrendaments / Lloguers.
• Obres.
• Serveis.

Dret de família. Protecció dels interessos familiars dels nostres clients:

• Separació i Divorci.
• Efectes a España de sentències de divorci a l’estranger.
• Mesures en relació als fills.
• Pensions; Atribució de vivenda.
• Liquidació de bens comuns.
• Relacions paternofilials.
• Absència.
• Tutela.

Successions, Herències i Donacions:

• Testaments y la seva manca.
• Legítimes.
• Acceptacions d’herència.
• Legats.
• Donacions.

Drets reals:

• Propietats i Administració de béns.
• Possessió de bens.
• Usdefruits i nuda propietat.
• Servituds.
• Comunitats de Béns.
• Propietat horitzontal.

Dret del consumidor.

Protecció de l’honor i la pròpia imatge.

Dret registral hipotecari i mercantil.

Dret immobiliari.

A més de la propietat del bé, la seva construcció i adaptació urbanística. Requereix de coneixements heterogenis i, per tant, d’un equip professional que domini diverses especialitats alhora, així:
• Contractació sobre bens immobles: Compra, venda, lloguer.
• Societat/s que ha/n de gestionar-los.
• Propietat horitzontal i altres possibles drets reals.
• Contractes d’execució d’obres.
• Responsabilitats en cas de que presentin defectes

Dret urbanístic:

• Ordenació del sòl.
• Normativa urbanística.
• Obtenció de la llicència i altres autoritzacions.
• Actuacions urbanístiques.

Responsabilitat civil i danys:

• Sinistres produïts per accidents de tota casta.
• Negligències professionals: Metges, Arquitectes, Aparelladors; advocats; enginyers i altres titulats que presten serveis.
• Accidents de Circulació.
• Assegurances.

Reclamació dels impagats i drets de crèdit.

Es l’acció per aconseguir el pagament dels deutes: Factures, pagarés, xecs, lletres de canvi.

Derecho bancario

La seva actual incidència ha revelat la seva importància en la relació diària amb les entitats bancàries.
És un Dret complex que requereix de les dues visions:
• D’una banda, la del particular que s’ha de relacionar amb les grans corporacions i se sent desprotegit.
• De l’altra, la del banc que ha de adaptar la seva estructura per poder atendre les demandes canviats de la societat.